DZIAŁANIA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapraszają pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin z całej Polski do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie oświadczenia uczestnika projektu i przesłanie ww. dokumentów na adres Regionalnego Biura Doradczego właściwego dla danego województwa (zgodnie z niniejszym podziałem):

REGIONALNE biura doradcze

Lider projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Spokojna 1

20-400 Lublin

telefon: 81 74 50 500