Program Operacyjny

Wiedza

Edukacja

Rozwój

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

ubóstwo

2477

Gmin

4956

Pracowników jednostek terytorialnych

600

Strategii rozwiązywania problemów społecznych

3

Szkolenia doradcze

bieda

CEL główny

Co robimy?

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.