Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GMIN

2477

PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

4956

PROJEKT

STRATEGOR

Cele głównym projektu "STRATEGOR" o numerze POWR.02.05.00-00-0217/18 jest dostosowanie przez 2478 samorządów gminnych, lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez zastosowanie opracowanego narzędzia: modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych narzędzi opracowanych w ramach PO WER do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego na podstawie objęcia wsparciem szkoleniowo-doradczym 4956 pracowników (3964K/992M) jednostek samorządu terytorialnego do XII.2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 990 307,80 zł.

CEL GŁÓWNY

E-learning:

Opracowanie raportu

zawierającego wnioski i rekomendacje wypracowane na podstawie przeglądu i analizy 600 gminnych strategii rozwiązywanie problemów społecznych.

1

2

3

Opracowanie podręcznika

jako narzędzia służącego poprawie jakości lokalnych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Organizacja działań szkoleniowo-doradczych

w zakresie stosowania opracowanego narzędzia - podręcznika metodycznego.

AKTUALNOŚCIREGIONALNE biura doradcze

biuro projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Plac Litewski 2

Pałac Czartoryskich

20-080 Lublin

81 74 50 500