Program Operacyjny

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCI
WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

GMIN

2477

PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH

4956

PROJEKT

STRATEGOR

Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce. Podręcznik metodyczny, opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentuje metody i techniki służące aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych dokumentów strategicznych o nowym standardzie.

CEL GŁÓWNY

AKTUALNOŚCI

REGIONALNE biura doradcze

KONTAKT z biurem

biuro projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Plac Litewski 2

Pałac Czartoryskich

20-080 Lublin

81 74 50 500

STRATEGOR

POWR.02.05.00-00-0217/18