O PROJEKCIE

Projekt „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”

POWR.02.05.00-00-0217/18

Z dniem 01.01.2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Numer naboru: POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18
Numer projektu: POWR.02.05.00-00-0217/18
Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2023-06-30
Całkowita wartość projektu wynosi: 9 990 307,80 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 9 990 307,80 zł

Cel główny projektu: Dostosowanie przez 2477 samorządy gminne lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez zastosowanie opracowanego narzędzia: modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych narzędzi opracowanych w ramach PO WER do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego na podstawie objęcia wsparciem szkoleniowo-doradczym 4 954 pracowników (3963K/991M) jednostek samorządu terytorialnego do X 2022 r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER:
Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa poprzez zwiększenie potencjału JST do dostosowania SRPS do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego. Dla osiągnięcia celu założono w projekcie opracowanie modelowego wzoru budowania SRPS oraz zwiększenie poziomu wiedzy przedstawicieli JST w tym zakresie. Działania te pozwolą na uspójnienie planowania w obszarze polityki społecznej na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. Zwiększy się trafność opracowywania strategii wojewódzkich, a także będą możliwe zmiany legislacyjne.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?
Podmioty: Jednostki samorządu terytorialnego (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej) i ich pracownicy, instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, inne podmioty istotne dla włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Instytucje pomocy i integracji społecznej, w tym: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty działające w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Wymiar ilościowy: 2477 samorządy gminne – jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystały opracowane narzędzie do poprawy jakości SRPS.

Osoby: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym: 4 954 (3963 K/991 M). Będą to osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniach oraz korzystać z wsparcia doradczego. Są to pracownicy gmin – pracownicy zajmujący się planowaniem działań z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Będą to osoby w każdej z gmin, które zostaną zostanie przeszkolone: dwóch pracowników przy czym jeden pracownik z ośrodka pomocy społecznej i jeden z urzędu gminy. W tym ważną kategorią grupy docelowej będą: Gminy jako JST (600 podmiotów), dla których przeprowadzone będą działania wspierająco-doradcze polegające na: wskazówkach eksperckich w zakresie dostosowania strategii, które zostały poddane przeglądowi i które są nieprawidłowe, a także pozostałe gminy (JST), które po uczestnictwie w szkoleniach będą opracowywały strategie wg nowego modelu.
Dodatkowo, grupą docelową objętą wsparciem dodatkowym będzie co najmniej 315 przedstawicieli powiatów oraz co najmniej 16 przedstawicieli ROPS, którym w formie seminariów zaprezentowane zostanie narzędzia podręcznika metodologicznego, wydanego również w wersji elektronicznej i jego wykorzystania do dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w KPPUiWS, KPRES i innych dokumentach krajowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

MAKROREGIONALNE biura doradcze

województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie
województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie

Lider projektu

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Spokojna 1

20-400 Lublin

telefon: 81 74 50 500