Najczęściej zadawane pytania

Czym jest projekt STRATEGOR?

Projekt STRATEGOR (pełna nazwa projektu to: „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”), nr POWR.02.05.00-00-0217/18, jest wdrażany w ramach konkursu organizowanego i nadzorowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt wdrażany jest w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem projektu jest dostosowanie przez 2477 samorządy gminne lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez zastosowanie opracowanego narzędzia: modelowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych narzędzi opracowanych w ramach PO WER do właściwego programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w zakresie włączenia społecznego na podstawie objęcia wsparciem szkoleniowo-doradczym 4 954 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Do kogo jest skierowany projekt STRATEGOR?

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy pracowników:

 • jednostek samorządu terytorialnego (w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej)
 • innych podmiotów istotnych dla włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
 • instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym:
  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  2. podmiotów zatrudnienia socjalnego
  3. organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej
  4. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  5. zakładów aktywności zawodowej,
  6. warsztatów terapii zajęciowej,
  7. innych podmiotów działających w sferze pomocy i integracji społecznej, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Wsparciem szkoleniowo-doradczym objęci są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (4954 osoby), w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zajmujący się planowaniem działań z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Dodatkowo, grupą docelową objętą wsparciem są przedstawiciele starostw powiatowych (315 osób) oraz regionalnych ośrodków polityki społecznej (min. 16 osób), którym w formie seminariów zaprezentowany zostanie Podręcznik metodyczny i sposób jego wykorzystania do dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w KPPUiWS, KPRES i innych dokumentach krajowych.

Czym jest platforma e-learningowa?

Platforma e-learningowa jest serwisem do prowadzenia szkolenia internetowego w ramach projektu STRATEGOR. Jest narzędziem przeznaczonym dla przedstawicieli OPS i JST. W serwisie znajduje się szkolenie, które składa się z 11 modułów tematycznych i jest oparte na nowym Podręczniku metodycznym, służącym do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Przedstawione w modułach szkoleniowych metody i techniki postępowania służą aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych SRPS o nowym standardzie w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej. W poszczególnych tematach szkoleniowych zamieszczone są również narzędzia i materiały pomocne przy tworzeniu strategii. Szkolenie jest dostępne przez cały czas trwania projektu i ma formę statyczną (tekstową), tak aby mogli Państwo korzystać z poszczególnych modułów oraz dodatkowych opracowań w dogodnym dla siebie momencie. W platformie szkoleniowej dostępne są także dodatkowe opracowania przygotowane w ramach projektu (m.in. raport końcowy z przeglądu 600 gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych) oraz możliwość skorzystania z usług doradców. Zakres możliwego wsparcia dotyczy m.in. doradztwa bieżącego i specjalistycznego we wdrażaniu narzędzia, możliwość konsultacji, przygotowanie raportu jakościowego o aktualnej SRPS i wiele innych.

Uczestnictwo

Dlaczego w szkoleniu powinni brać pracownicy urzędów gmin/miast?

Nowoczesne podejście do problematyki społecznej wymaga zaangażowania różnorodnych podmiotów, dlatego też Fundacja PAN przygotowała model zintegrowanej polityki społecznej realizowanej lokalnie, w który zostały włączone m.in. urzędy gmin i miast oraz samorządowe jednostki organizacyjne. W naszej propozycji nie myśleliśmy o pomocy społecznej jako niezależnym obszarze funkcjonowania JST. Z racji specyfiki dokumentu, jakim jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, kluczowa jest współpraca, która pozwala na uporządkowanie sieci oddziaływań oraz minimalizuje sprzeczności celów poszczególnych, zaangażowanych podmiotów. Zaangażowanie pracowników urzędów gmin/miast jest zatem niezbędną czynnością na drodze realizacji przewidzianych w SRPS działań służących rozwiązywaniu istniejących na danym obszarze problemów.

Reprezentuję powiatowe centrum pomocy rodzinie lub regionalny ośrodek polityki społecznej. Czy mogę skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu STRATEGOR?

Tak, mogą Państwo zostać uczestnikami projektu STRATEGOR. W ramach udziału w projekcie będą mogli skorzystać Państwo ze szkolenia zamieszczonego w platformie e-learningowej, z Podręcznika metodycznego oraz warsztatów on-line (webinarów). Przewidziane są także regionalne eventy dla przedstawicieli PCPR oraz ROPS, o których będziemy informować w ramach dalszych działań projektowych.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do platformy e-learningowej?

Udział w projekcie i uzyskanie dostępu do platformy e-learningowej jest możliwe po wypełnieniu formularza uczestnika projektu (kliknij tutaj, aby pobrać formularz), a następnie przesłanie go na adres makroregionalnego biura doradczego właściwego dla danego województwa (dane teleadresowe biur znajdują się na stronie internetowej projektu www.projektstrategor.pl – kliknij tutaj).

Aby wziąć udział w projekcie mogą Państwo również skorzystać z odnośnika „Chcę otrzymać dane do logowania” znajdującego się na stronie do logowania platformy e-learningowej. W wiadomości prosimy o podanie danych reprezentowanej instytucji.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane?

Udostępniane przez Państwa w formularzu uczestnika dane osobowe są powierzane do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa oraz beneficjentowi realizującemu projekt ‐ Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Spokojna 1, 20-400 Lublin. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu  realizacji  projektu STRATEGOR, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno‐promocyjnych w ramach PO WER. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO WER na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Wiadomości przesyłane do Państwa w ramach realizacji działań projektowych ograniczamy do absolutnego minimum. Nie przesyłamy ofert handlowych. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom zewnętrznym.

Wsparcie techniczne

Nie mogę się zalogować. Po wpisaniu hasła pojawia się komunikat „Niewłaściwa nazwa użytkownika lub hasło, spróbuj ponownie ".

Proszę sprawdzić poprawność wpisanych danych – nazwy użytkownika/adresu e-mail (podanego w formularzu uczestnika) oraz hasła. W przypadku powtarzających się problemów z logowaniem prosimy o przesłanie stosownej wiadomości na adres [email protected]

Zapomniałem hasła. Co mam zrobić, aby je odzyskać?

Prosimy o skorzystanie z opcji „Zapomniane hasło?” znajdującej się na stronie do logowania platformy e-learningowej. Aby zresetować hasło, należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość na podany adres e-mail, zawierającą instrukcję jak odzyskać dostęp. Nadawcą wiadomości jest użytkownik „Program Strategor”. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM. Jeżeli instrukcja nie dotarła, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected] bądź z makroregionalnym biurem doradczym właściwym dla Państwa województwa. Dane teleadresowe biur znajdują się na stronie projektu www.projektstrategor.pl

Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną dotyczącą korzystania ze szkolenia lub problemów z platformą?

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail [email protected]. Mogą Państwo również skontaktować się z koordynatorami makroregionów, którzy świadczą bieżące wsparcie. Dane teleadresowe makroregionalnych biur doradczych znajdują się na stronie projektu www.projektstrategor.pl

Czcionka jest mała, utrudnia czytanie treści - co zrobić?

Każda przeglądarka ma mechanizm powiększania, a sam serwis oraz szkolenie poprawnie reagują z tym mechanizmem. Aby skorzystać z funkcji powiększania w przeglądarce, naciśnij kombinację klawiszy CTRL oraz + (w celu powiększenia), CTRL oraz – (w celu pomniejszenia) lub, trzymając wciśnięty klawisz CTRL, proszę przesunąć rolką myszy do przodu – aby powiększyć, a do tyłu – aby pomniejszyć.

Korzystanie z platformy e-learningowej

Co muszę zrobić, aby zapisać się na szkolenie?

Po zalogowaniu się do platformy e-learningowej należy przejść na dół strony głównej serwisu, a następnie skorzystać z odnośnika „Przejdź do szkolenia”. Zostanie wyświetlona rozwijana lista z nazwami kolejnych modułów szkoleniowych. Aby poprawnie korzystać ze szkolenia, prosimy o zapoznanie się z rozdziałami „Jak poruszać się po szkoleniu?” oraz „Wprowadzenie do szkolenia”.

Czy mogę zacząć szkolenie bez posiadania wiedzy dotyczącej poruszanych zagadnień?

Tak. Naszym założeniem jest, aby odbiorcy szkolenia (opartego na Podręczniku metodycznym), bez względu na posiadane doświadczenie, wykształcenie czy też stopień reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego, dzięki poznaniu zasad opracowania dokumentów strategicznych potrafili sformułować efektywne zadania adekwatnie do występujących na danym obszarze problemów i potrzeb, służące poprawie jakości życia lokalnej społeczności.

Czy przed rozpoczęciem szkolenia muszę przerobić jakiś dodatkowy materiał?

Nie. Przygotowane szkolenie jest skonstruowane w taki sposób, aby od podstaw zapoznać Państwa z tematyką planowania strategicznego na poziomie lokalnym, zaś zaawansowanym uczestnikom daje możliwość utrwalenia i pogłębienia wiedzy oraz zwrócenia uwagi na nowe zagadnienia.

Jak korzystać z modułów szkoleniowych?

Sposób korzystania ze szkolenia zamieszczonego na platformie e-learningowej jest zobrazowany w sekcji informacyjnej „Przewodnik jak poruszać się po szkoleniu”. Poszczególne moduły (sekcje kursu) zawierają rozdziały, na które składają się kolejne tematy. Przejścia między tematami w danym rozdziale są możliwe po kliknięciu na odnośnik „Następny temat (…)” bądź „Poprzedni temat (…)”. Dolne odnośniki (znajdujące się pod paskiem postępu) umożliwiają przechodzenie pomiędzy rozdziałami w danej sekcji. Poszczególne moduły zakończone są krótkimi testami wiedzy (nie jest konieczne ich zaliczenie przed przejściem do kolejnej sekcji).

Ile mam czasu na skorzystanie z oferowanego wsparcia?

Bezpłatnego wsparcia udzielamy przez cały czas trwania projektu STRATEGOR. Szkolenie zamieszczone w platformie e-learningowej ma formę tekstową (statyczną), aby mogli Państwo zapoznać się z prezentowanymi treściami w dogodnym dla siebie momencie. Koordynatorzy makroregionów oraz doradcy specjalistyczni chętnie udzielą Państwu pomocy w zakresie stosowania Podręcznika metodycznego oraz opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zachęcamy również do skorzystania z warsztatów on-line (webinariów), których wykaz znajdą Państwo na stornie projektu (www.projektstrategor.pl/webinarium/)

Jak uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia?

Certyfikat można pobrać z platformy e-learningowej po ukończeniu szkolenia dotyczącego zastosowania Podręcznika metodycznego do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz zaliczeniu 11 testów wiedzy (odpowiadających modułom szkoleniowym). Certyfikat jest dostępny w wersji elektronicznej i znajduje się w rozwinięciu modułu 11 części szkoleniowej platformy e-learningowej.

Ile jest podejść do testów wiedzy?

Nie ma ograniczonej liczby podejść do testów wiedzy, aby osiągnąć zaliczenie wyników. Nie jest wymagane przystąpienie do nich bezpośrednio po zapoznaniu się z danym modułem szkoleniowym. Testy wiedzy składają się z 5 pytań jednokrotnego wyboru, a wymagany próg zaliczeniowy wynosi 80%.

Czy w trakcie trwania szkolenia muszę się stawić gdzieś stacjonarnie?

Wsparcie świadczymy przede wszystkim zdalnie – telefonicznie, z wykorzystaniem narzędzi internetowych bądź mailowo. Do organizacji bezpośrednich spotkań szkoleniowych powrócimy, gdy wystąpi takie zapotrzebowanie ze strony Beneficjentów.

Narzędzia  i materiały pomocnicze

Czym jest Podręcznik metodyczny?

Podręcznik metodyczny ma na celu zaprezentowanie sposobu myślenia strategicznego oraz zachęcenie do jego wykorzystania w procesie wyznaczania kierunków działań w lokalnej polityce społecznej. Stanowi pomoc w opracowaniu poprawnej pod względem metodycznym strategii (SRPS) służącej skutecznemu rozwiązywaniu problemów społecznych. Naszym założeniem jest, aby odbiorcy Podręcznika, bez względu na posiadane doświadczenie, wykształcenie czy też stopień reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego, dzięki poznaniu zasad opracowania dokumentów strategicznych, potrafili sformułować efektywne zadania adekwatnie do występujących na danym obszarze problemów i potrzeb, służące poprawie jakości życia lokalnej społeczności.

Podręcznik został opracowany jako interaktywne narzędzie dostępne w formie elektronicznej. Rozdziały zawierają treści teoretyczne i praktyczne dotyczące kluczowych zagadnień, jak również dobre praktyki, przykładowe błędy oraz najważniejsze informacje i wnioski. Do wybranych rozdziałów dołączono suplementy zawierające dodatkowe informacje i narzędzia metodyczne, odnoszące się do poszczególnych etapów opracowania SRPS. Ujęcie to pozwala na syntetyczne zaprezentowanie treści dotyczących opracowania strategii z uwzględnieniem różnych metod wykorzystywanych w procesie planowania strategicznego.

W przypadku wątpliwości podczas tworzenia SRPS, w ramach działań projektowych służymy Państwu indywidualnym doradztwem w zakresie stosowania Podręcznika. Naszą intencją jest, aby to narzędzie było pomocą, wsparciem, zbiorem rad oraz przewodnikiem podczas opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Opracowanie części praktycznej podręcznika Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny było możliwe dzięki wielomiesięcznym pracom badawczym nad gminnymi strategiami rozwiązywania problemów społecznych, które poddaliśmy szczegółowej analizie, z uwzględnieniem blisko 750 kryteriów badawczych. Wynikiem tych działań, które stanowią o genezie Podręcznika oraz warunkują jego zakres przedmiotowy i przyjętą metodykę prac, było przygotowanie m.in. Raportu końcowego z przeglądu 600 gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gdzie znajdę Podręcznik metodyczny?

Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny jest dostępny na platformie e-learningowej www.strategor-pan.pl. Pobranie opracowania w formacie PDF jest możliwe po zaakceptowaniu znajdującej się na platformie szkoleniowej deklaracji o wykorzystaniu narzędzia do poprawy jakości SRPS. Z opracowaniem można zapoznać się poprzez przeglądarkę internetową, przy wykorzystaniu serwisu issuu.com. Link, pod którym znajduje się Podręcznik, jest dostępny w platformie e-learningowej w zakładce „O Podręczniku metodycznym”.

Elektroniczną wersję Podręcznika metodycznego uczestnicy projektu otrzymają również na pendrive.

Czym jest deklaracja o wykorzystaniu narzędzia do poprawy jakości SRPS? Dlaczego muszę ją zatwierdzić, aby pobrać Podręcznik metodyczny?

Deklaracja o zapoznaniu się i wykorzystaniu narzędzia (Podręcznika metodycznego) do poprawy jakości SRPS jest niezbędnym dokumentem, który powinni podpisać uczestnicy projektu, aby otrzymać Podręcznik. Obowiązek podpisania deklaracji wynika ze specyfiki projektu współfinansowanego z funduszy europejskich. Dzięki tej deklaracji, narzędzie opracowane przez naszych ekspertów otrzymują Państwo bezpłatnie.

Deklarację w wersji elektronicznej znajdą Państwo na platformie e-learningowej w części zawierającej szkolenie z zastosowania Podręcznika, bądź też w wersji dokumentu tekstowego, który udostępnią Państwu nasi doradcy pracujący w Regionalnych Biurach Doradczych.

Jak zapisać się na warsztaty on-line (webinaria)?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych webinariach, zgłoszenia przyjmowane są przez koordynatorów makroregionów, pracujących w makroregionalnych biurach doradczych. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach, prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa województwa koordynatorem, pracującym w makroregionalnym biurze doradczym – dane teleadresowe znajdą Państwo w odnośnikach znajdujących się na stronie internetowej projektu www.projektstrategor.pl

Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest przesłanie najpóźniej w dniu szkolenia skanu uzupełnionego formularza uczestnika projektu oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu (do pobrania tutaj: www.projektstrategor.pl/rekrutacja/). Dokumenty prosimy kierować na adres e-mail makroregionalnego biura doradczego właściwego dla Państwa województwa. Jeżeli są już Państwo uczestnikami projektu, nie ma potrzeby przesyłania kolejnego formularza.

Wykaz aktualnie organizowanych webinariów znajduje się na stronie www.projektstrategor.pl/webinarium

Czy mogę edytować narzędzia i materiały pomocnicze?

Tak. Narzędzia udostępniane w najpowszechniejszych formatach .docx oraz .xlsx mogą Państwo swobodnie edytować i dostosowywać do własnych potrzeb. Materiały są dostępne na platformie e-learningowej w zakładce „Baza wiedzy” oraz w poszczególnych modułach szkoleniowych.

Wsparcie merytoryczne

Ile kosztuje skorzystanie z udzielanego wsparcia?

Wsparcie jest bezpłatne dla uczestników projektu. Nasze działania w ramach projektu STRATEGOR finansowane są z budżetu projektu.

W jaki sposób mogę skontaktować się z doradcą?

Koordynatorzy makroregionów na bieżąco kontaktują się z samorządami lokalnymi oraz ośrodkami pomocy społecznej, prezentując założenia projektu oraz oferowane w ramach działań projektowych wsparcie. Istnieje również możliwość umówienia indywidualnego doradztwa, zarówno w formie zdalnej, jak i bezpośredniego spotkania (przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego).

Nasi doradcy chętnie udzielą Państwu wsparcia w zakresie:

 • przygotowania raportu jakościowego z oceny aktualnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Państwa jednostki, wraz z zaleceniami i rekomendacjami w zakresie opracowania/aktualizacji SRPS,
 • rozmów indywidualnych w siedzibie reprezentowanej przez Państwa instytucji,
 • rozmów indywidualnych w makroregionalnych biurach doradczych Fundacji PAN,
 • konsultacji projektu SRPS Państwa jednostki,
 • opinii o fragmencie SRPS Państwa jednostki,
 • konsultacji metodyki prac nad strategią,
 • organizacji webinarium w wybranym zakresie (np. o partycypacji społecznej, budżecie SRPS),
 • konsultacji kwestionariusza ankiety/wywiadu,
 • korzystania z materiałów pomocniczych (np. arkusza budżetowego).

 

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wybrane formy doradztwa, bardzo prosimy o przesłanie wiadomości na adres [email protected] lub [email protected]

Dostęp do usług doradztwa specjalistycznego odbywa się na Państwa żądanie, według bieżących, indywidualnych potrzeb.